Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. 3. 2018

Pro přijetí do maturitních studijních oborů musí uchazeči absolvovat státem předepsané přijímací zkoušky. Při přijímacím řízení na učební obory z přijímacích zkoušek nervózní být nemusíte. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Podmínky přijetí

 • Podání platné přihlášky ke vzdělání v řádném termínu.
 • Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). Formuláře přihlášek k dennímu i dálkovému studiu jsou k dispozici na tomto odkazu: Přihlášky ke stažení
 • U uchazečů o denní studium v 1. kole přijímacího řízení potvrzuje přihlášku základní škola.
 • Součástí přihlášky je doložení výsledků v soutěžích a prokázání zájmu o obor.
 • Součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (obory Pedagogické lyceum, Sociální činnost, Ošetřovatel a Ortoticko-protetický technik).
 • Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přijímací řízení

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě komplexního hodnocení uchazeče, které se skládá z těchto kriterii:

 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení za chování z předchozího vzdělávání
 • výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce
 • schopnosti, vědomosti a zájmy
 • Součástí přijímacího řízení u maturitních oborů je jednotná zkouška (http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html), která se skládá z písemného testu z českého jazyka a matematiky.
 • Součástí přijímacího řízení u učebních oborů je pouze motivační pohovor

  Kritéria přijetí pro jednotlivé obory:

  Veřejnosprávní činnost - dálková forma
  Ošetřovatel - večerní studium

   

  Formulář pro vystavení zdravotního posudku si můžete stáhnout zde:

  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - Pedagogické lyceum

  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - Sociální činnost

  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - Ortoticko-protetický technik

  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - Ošetřovatel

   

  Termíny pro podání přihlášek

  Přihlášku na školní rok 2018/2019 podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou.

  Termíny motivačních pohovorů pro učební obory

  24. – 25. dubna 2018.

  Termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory

  Uchazeč může přijímací zkoušky konat dvakrát  zkoušky se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu 12. dubna 2018, na 2. škole ve 2. termínu 16. dubna 2018).

  Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělání

  Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě (27. dubna 2018). Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je poštou zasíláno pouze nepřijatým uchazečům o studium. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

  • na webových stránkách školy www.ahol.cz
  • ve vestibulu AHOL – Střední odborné školy, náměstí Jiřího z Poděbrad 26, 703 00 Ostrava

   

  Svůj zájem studovat na zvolené škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

  Odvolání

  Proti rozhodnutí o nepřijetí mohou uchazeči o studium podat odvolání, a to v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  Rizikové faktory a zdravotní způsobilost uchazečů podle oborů: