Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízenído prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-41-L/01 Gastronomie,65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-51-H/01 Kuchař – číšník a 65-41-L/51 Gastronomie

Více inforamcí naleznete zde.


Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1.3.2018.

Pro přijetí do maturitních studijních oborů musí uchazeči absolvovat státem předepsané přijímací zkoušky. Při přijímacím řízení na učební obory z přijímacích zkoušek nervózní být nemusíte. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Podmínky přijetí

  • Podání platné přihlášky ke vzdělání v řádném termínu.
  • Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). Tyto formuláře jsou k dispozici i zde.
  • Součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. (Lékařský posudek nepožadujeme u oborů 65-42-M/02.
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení

  • Přijímací řízení se řídí podrobnými kritérii přijímacího řízení, které zohledňuje studijní výsledky uchazeče na základní škole a výsledky přijímacích zkoušek resp. motivačního pohovoru.
  • Součástí přijímacího řízení u maturitních oborů je jednotná zkouška (http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html), která se skládá z písemného testu z českého jazyka a matematiky.
  • Součástí přijímacího řízení u učebních oborů je pouze motivační pohovor

Kritéria přijetí pro jednotlivé obory:

Maturitní obory
Nástavbové studium
Tříletý obor

Termíny pro podání přihlášek

Přihlášku na školní rok 2018/2019 podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou.

Termíny motivačních pohovorů pro učební obory

23. dubna 2018

Termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory

Uchazeč může přijímací zkoušky konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu 12. 4. 2018 na škole, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě, a ve druhém stanoveném termínu 16. 4. 2018 pak na škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě.

Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělání

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě. Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je poštou zasíláno pouze nepřijatým uchazečům o studium. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

  • na webových stránkách školy www.ahol.cz
  • ve vestibulu AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice.

 

Svůj zájem studovat na zvolené škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí mohou uchazeči o studium podat odvolání, a to v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.