Projekt AHOL Talent 2017

Dotace, kterou poskytlo statutární město Ostrava, je v souladu s „Programem na podporu vzdělávání, a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018“. O poskytnutí účelové dotace rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1393/ZM1418/215 ze dne 16. 11. 2016, v celkové výši 700.000,- Kč.  Realizace projektu je od 1. 1. 2017 – 31. 3. 2018.

Cílem projektu je systematická celoroční práce se skupinou cca 12 žáků (ve věku 15 – 19 let) napříč obory, kteří projevují zvýšený zájem o informační technologie. Jádro této skupiny tvoří žáci studijního oboru Ekonomika v multimediální sféře.

Vybraní žáci si v rámci projektu pod dohledem odborníků rozšíří portfolio znalostí a dovedností spojené s moderními technologiemi a jejich využíváním v soudobé praxi.

Za tímto účelem jsou pro studenty připraveny čtyři vzdělávací campy, které budou zaměřeny na řešení komplexních úkolů, s praktickým výstupem a zapojením všech aktérů campu.

Jednotlivé campy jsou věnované digitální fotografii, filmu, grafice a animaci, hudbě a DJingu, kde se žáci zabývají například úpravou fotografií, digital printingem, editací videozáznamů, 3D grafikou, modelací a tiskem, ozvučovací technikou apod. Role koučů, kteří se účastníkům věnují, se ujali např. moderátor Radek Erben nebo fotograf Marian Mrózek.

Výsledkem celé akce pak bude nejen rozšíření technických znalostí studentů prostřednictvím aktivit, které je baví a naplňují, ale s výsledky jejich práce bude možné se seznámit i v rámci studentské soutěže školy Superstar v odborných znalostech.

V rámci projektu absolvují vybraní studenti i odborné exkurze na pracovištích a přednášky odborníků z praxe.