Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1.3.2018.

Pro přijetí do maturitních studijních oborů musí uchazeči absolvovat státem předepsané přijímací zkoušky. Při přijímacím řízení na učební obory z přijímacích zkoušek nervózní být nemusíte. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Podmínky přijetí

  • Podání platné přihlášky ke vzdělání v řádném termínu.
  • Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). Tyto formuláře jsou k dispozici i zde.
  • Součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. (Lékařský posudek nepožadujeme u oborů 65-42-M/02.
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení

  • Přijímací řízení se řídí podrobnými kritérii přijímacího řízení, které zohledňuje studijní výsledky uchazeče na základní škole a výsledky přijímacích zkoušek resp. motivačního pohovoru.
  • Součástí přijímacího řízení u maturitních oborů je jednotná zkouška (http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html), která se skládá z písemného testu z českého jazyka a matematiky.
  • Součástí přijímacího řízení u učebních oborů je pouze motivační pohovor

Termíny pro podání přihlášek

Přihlášku na školní rok 2018/2019 podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou.

Termíny motivačních pohovorů pro učební obory

24. – 25. dubna 2018.

Termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory

Uchazeč může přijímací zkoušky konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu 12. 4. 2018 na škole, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě, a ve druhém stanoveném termínu 16. 4. 2018 pak na škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě.

Oznámení o přijetí a Smlouva o vzdělání

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě. Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je poštou zasíláno pouze nepřijatým uchazečům o studium. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

  • na webových stránkách školy www.ahol.cz
  • ve vestibulu AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice.

 

Svůj zájem studovat na zvolené škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí mohou uchazeči o studium podat odvolání, a to v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.